Juridische informatie

Algemene Inkoop Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene inkoopwaarden van MVOI B.V. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvragen van MVOI B.V. Met betrekking tot (onder)aanneming, (ver)huur, overeenkomsten van opdracht, inlenen van personeel, leveranties van materiaal/materieel en alle overige inkooptransacties. De voorwaarden van MVOI B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In de link hieronder kunt u de voorwaarden vinden.

Download Algemene Inkoop Voorwaarden (PDF 2,57MB)

Gedragscode MVOI B.V.

Onze gedragscode is van toepassing op gedragingen van het personeel en de directie van MVOI. Ook is onze gedragscode van toepassing op gedragingen van alle door MVOI ingeschakelde externe partijen. De gedragscode beperkt zich niet tot onderaannemers en leveranciers. Daar waar de opdrachtgever van MVOI een eigen gedragscode hanteert is de gedragscode van MVOI een aanvulling hierop.

Download Gedragscode MVOI (PDF 255kb)

Procedure Melding Datalekken

Hieronder vindt u de procedure hoe te handelen bij een (vermeend) datalek. Elk verlies van persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld een USB stick met een adressenbestand, kan een datalek opleveren, wat mogelijk gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze procedure dient gevolgd te worden door zowel personeel en directie van MVOI als door alle externe partijen waarmee MVOI handelt. Indien onze opdrachtgever geen eigen procedure mocht hebben, dan kan zij uiteraard ook van deze procedure gebruik maken. Als u denkt dat er een datalek binnen MVOI aanwezig is kunt u dit direct melden op datalek@mvoi.nl.